Tra Thông Tin Token - Coin | Frame Lucille

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x998013798440d44c1dd4c767bdd9580e16e46e28 1 0 02:00 25/12/2022

Token ITSBLOC có mã ký hiệu là ITSB hoạt động trên nền tảng polygon. ITSBLOC/ITSB thực hiện 467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 268,520.60 USD (335,820.17 ETH)

bsc0xd3253fc0a42e6dcf4f66ab147f628e3f29e9b214 1 0 02:00 25/12/2022

Token Sandwich Network có mã ký hiệu là $SANDWICH hoạt động trên nền tảng bsc. Sandwich Network/$SANDWICH thực hiện 1,410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,235.51 USD (1,054.74 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 02:00 25/12/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 515 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 682,529.54 USD (560.44 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 02:00 25/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 426 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,493.04 USD (550.14 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 02:00 25/12/2022

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 269 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 250,915.09 USD (1,024.51 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 02:00 25/12/2022

Token Geist Finance có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 489 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,515.66 USD (522,278.66 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 02:00 25/12/2022

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,392.18 USD (94.75 ETH)

bsc0xfdff7a8eda6a3739132867f989be4bf84e803c15 1 0 02:00 25/12/2022

Token New Year có mã ký hiệu là NYT hoạt động trên nền tảng bsc. New Year Token/NYT thực hiện 1,776 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,084.02 USD (837.86 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 02:00 25/12/2022

Token OpenDao SOS có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,967.99 USD (41.82 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 02:00 25/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,765.25 USD (49.05 ETH)

eth0x0aacfbec6a24756c20d41914f2caba817c0d8521 1 0 02:00 25/12/2022

Token YAM có mã ký hiệu là YAM hoạt động trên nền tảng eth. YAM/YAM thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,094.35 USD (53.44 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 02:00 25/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 772,550.73 USD (633.94 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 02:00 25/12/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 705 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,489.91 USD (70,829.40 ETH)

eth0xfb130d93e49dca13264344966a611dc79a456bc5 1 0 02:00 25/12/2022

Token DogeGF có mã ký hiệu là DOGEGF hoạt động trên nền tảng eth. DogeGF/DOGEGF thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,329.17 USD (76.62 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 02:00 25/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,164.65 USD (179.12 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 02:00 25/12/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,553.22 USD (44.73 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 02:00 25/12/2022

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 461 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,646.38 USD (5,241.40 ETH)

polygon0x4e78011ce80ee02d2c3e649fb657e45898257815 1 0 02:00 25/12/2022

Token Klima DAO có mã ký hiệu là KLIMA hoạt động trên nền tảng polygon. Klima DAO/KLIMA thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,211.71 USD (127,180.45 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 02:00 25/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 293 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,327.10 USD (194.04 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 02:00 25/12/2022

Token Square Token có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 1,135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,024,858.56 USD (4,188.96 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 02:00 25/12/2022

Token BlockWallet có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,048.79 USD (69.79 ETH)

eth0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 1 0 02:00 25/12/2022

Token FTX Token có mã ký hiệu là FTX Token hoạt động trên nền tảng eth. FTT/FTX Token thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,881.97 USD (34.34 ETH)

eth0x9506d37f70eb4c3d79c398d326c871abbf10521d 1 0 02:00 25/12/2022

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng eth. Media Licensing Token/MLT thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,668.04 USD (32.56 ETH)

eth0x674c6ad92fd080e4004b2312b45f796a192d27a0 1 0 02:00 25/12/2022

Token Neutrino USD có mã ký hiệu là USDN hoạt động trên nền tảng eth. Neutrino USD/USDN thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,409.94 USD (69.27 ETH)

eth0x4f3e8f405cf5afc05d68142f3783bdfe13811522 1 0 02:00 25/12/2022

Token Curve.fi USDN/3Crv có mã ký hiệu là usdn3CRV hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi USDN/3Crv/usdn3CRV thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,202.68 USD (122.44 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 02:00 25/12/2022

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 614 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,184.08 USD (527.73 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 02:00 25/12/2022

Token MANGOMAN INTELLIGENT có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 442 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,269.51 USD (418.79 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 02:00 25/12/2022

Token xFund có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,343.66 USD (64.32 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 02:00 25/12/2022

Token Morpheus Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,768.67 USD (49.87 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 02:00 25/12/2022

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 404,963.57 USD (332.42 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 02:00 25/12/2022

Token BabySwap có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,431.84 USD (488.72 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 02:00 25/12/2022

Token VAIOT Token có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 408 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,757.86 USD (189.45 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 02:00 25/12/2022

Token Media Licensing có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,189.98 USD (493.19 ETH)

fantom0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 02:00 25/12/2022

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng fantom. IceToken/ICE thực hiện 1,064 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,202.74 USD (269,828.37 ETH)

avalanche0x63682bdc5f875e9bf69e201550658492c9763f89 1 0 02:00 25/12/2022

Token Betswap.gg có mã ký hiệu là BSGG hoạt động trên nền tảng avalanche. Betswap.gg/BSGG thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 29,413.59 USD (2,515.32 ETH)

bsc0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de 1 0 02:00 25/12/2022

Token Baby Doge Coin có mã ký hiệu là BabyDoge hoạt động trên nền tảng bsc. Baby Doge Coin/BabyDoge thực hiện 1,072 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,448.28 USD (292.00 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 02:00 25/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,704.19 USD (119.57 ETH)

bsc0xb3a6381070b1a15169dea646166ec0699fdaea79 1 0 02:00 25/12/2022

Token CyberDragon Gold có mã ký hiệu là Gold hoạt động trên nền tảng bsc. CyberDragon Gold/Gold thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,373.84 USD (238.34 ETH)

eth0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31 1 0 02:00 25/12/2022

Token VoxelXNetwork có mã ký hiệu là VXL hoạt động trên nền tảng eth. Voxel X Network/VXL thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,312.06 USD (32.26 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 02:00 25/12/2022

Token IX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 1,158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,116.81 USD (110,586.16 ETH)