Tra Thông Tin Token - Coin | Ellie-May Fenton Landry

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50 1 0 04:00 25/12/2022

Token Convergence có mã ký hiệu là CONV hoạt động trên nền tảng eth. Convergence/CONV thực hiện 1,245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 895,360.55 USD (734.16 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 04:00 25/12/2022

Token EKTA v2 có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 999 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,115.01 USD (491.20 ETH)

eth0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 1 0 04:00 25/12/2022

Token Sentivate có mã ký hiệu là SNTVT hoạt động trên nền tảng eth. Sentivate/SNTVT thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,974.42 USD (84.48 ETH)

bsc0x7268b479eb7ce8d1b37ef1ffc3b82d7383a1162d 1 0 04:00 25/12/2022

Token Meblox Protocol có mã ký hiệu là MEB hoạt động trên nền tảng bsc. Meblox Protocol/MEB thực hiện 341 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 179,259.61 USD (733.85 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 04:00 25/12/2022

Token Application Specific Internet Coin có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 514 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 643,459.29 USD (527.83 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 04:00 25/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,978.97 USD (54.97 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 04:00 25/12/2022

Token Mummy Finance có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 1,711 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,113,645.18 USD (5,444,897.78 ETH)

bsc0xc544d8ab2b5ed395b96e3ec87462801eca579ae1 1 0 04:00 25/12/2022

Token StarFish OS có mã ký hiệu là SFO hoạt động trên nền tảng bsc. starfishos/SFO thực hiện 641 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,354.55 USD (337.00 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 04:00 25/12/2022

Token Bezoge Earth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,125.23 USD (58.99 ETH)

bsc0x9e24415d1e549ebc626a13a482bb117a2b43e9cf 1 0 04:00 25/12/2022

Token Lovely Inu finance có mã ký hiệu là LOVELY hoạt động trên nền tảng bsc. Lovely Inu Finance/LOVELY thực hiện 934 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,694.11 USD (568.58 ETH)

eth0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3 1 0 04:00 25/12/2022

Token Axelar có mã ký hiệu là AXL hoạt động trên nền tảng eth. Axelar/AXL thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 635,491.90 USD (521.45 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 04:00 25/12/2022

Token Oraichain Token có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,053.82 USD (54.18 ETH)

eth0x990f341946a3fdb507ae7e52d17851b87168017c 1 0 04:00 25/12/2022

Token Strong có mã ký hiệu là STRONG hoạt động trên nền tảng eth. Strong/STRONG thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,028.16 USD (68.82 ETH)

bsc0xa325ad6d9c92b55a3fc5ad7e412b1518f96441c0 1 0 04:00 25/12/2022

Token Oraichain Token có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng bsc. Oraichain Token/ORAI thực hiện 351 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,356.47 USD (443.58 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 04:00 25/12/2022

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,162.93 USD (106.97 ETH)

polygon0x5c3e6447d97fe80a9818ef3fe14a2bf5bb83e0b8 1 0 04:00 25/12/2022

Token Tracer có mã ký hiệu là TRC hoạt động trên nền tảng polygon. TRACER Token/TRC thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,413.23 USD (96,993.84 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 04:00 25/12/2022

Token WigoSwap Token có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 746 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,794.39 USD (341,812.81 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 04:00 25/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 474 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 381,771.84 USD (313.18 ETH)

optimism0x5d47baba0d66083c52009271faf3f50dcc01023c 1 0 04:00 25/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng optimism. UniDex/UNIDX thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,161.42 USD (52.60 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 04:00 25/12/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,295.19 USD (153.01 ETH)

eth0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 1 0 04:00 25/12/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng eth. Multichain/MULTI thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 657,031.75 USD (539.05 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 04:00 25/12/2022

Token SAFE AnWang có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,508.61 USD (636.82 ETH)

polygon0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f 1 0 04:00 25/12/2022

Token Voxies có mã ký hiệu là VOXEL hoạt động trên nền tảng polygon. VOXEL Token/VOXEL thực hiện 3,899 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,205,974.68 USD (2,766,717.25 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 04:00 25/12/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 603 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,928.06 USD (92.67 ETH)

eth0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54 1 0 04:00 25/12/2022

Token HAPI có mã ký hiệu là HAPI hoạt động trên nền tảng eth. HAPI/HAPI thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,600.47 USD (56.32 ETH)

fantom0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 04:00 25/12/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng fantom. Multichain/MULTI thực hiện 1,136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,433.04 USD (541,048.74 ETH)

bsc0x12fc07081fab7de60987cad8e8dc407b606fb2f8 1 0 04:00 25/12/2022

Token Dark Token có mã ký hiệu là DARK hoạt động trên nền tảng bsc. Dark Token/DARK thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,668.15 USD (280.98 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 04:00 25/12/2022

Token BTC Standard Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 1,329 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 438,713.08 USD (1,788.91 ETH)

eth0x95b3497bbcccc46a8f45f5cf54b0878b39f8d96c 1 0 04:00 25/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng eth. UniDex/UNIDX thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,923.79 USD (61.46 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 04:00 25/12/2022

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,530.68 USD (42.16 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 04:00 25/12/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 1,020 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 376,203.56 USD (1,542.18 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 04:00 25/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,693.07 USD (162.59 ETH)

eth0x5f944b0c4315cb7c3a846b025ab4045da44abf6c 1 0 04:00 25/12/2022

Token PANCAKE GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng eth. PANCAKE GAMES/GCAKE thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,333.72 USD (51.18 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 04:00 25/12/2022

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,781.26 USD (42.56 ETH)

eth0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d 1 0 04:00 25/12/2022

Token Kleros có mã ký hiệu là PNK hoạt động trên nền tảng eth. Pinakion/PNK thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,843.85 USD (102.00 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 04:00 25/12/2022

Token TrueFi có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,080.18 USD (92.86 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 04:00 25/12/2022

Token LUKSO có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,246.57 USD (163.34 ETH)

eth0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed 1 0 04:00 25/12/2022

Token pNetwork có mã ký hiệu là PNT hoạt động trên nền tảng eth. pNetwork Token/PNT thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,857.70 USD (48.32 ETH)

eth0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 1 0 04:00 25/12/2022

Token Akita Inu có mã ký hiệu là AKITA hoạt động trên nền tảng eth. Akita Inu/AKITA thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,306.14 USD (43.68 ETH)

bsc0xc632f90affec7121120275610bf17df9963f181c 1 0 04:00 25/12/2022

Token DEBT có mã ký hiệu là DEBT hoạt động trên nền tảng bsc. DEBT/DEBT thực hiện 3,489 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,973,310.95 USD (8,061.48 ETH)