Tra Thông Tin Token - Coin | Pacheco Goulding

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x76306f029f8f99effe509534037ba7030999e3cf 1 0 17:00 01/01/2023

Token Acreage Coin có mã ký hiệu là ACR hoạt động trên nền tảng eth. Acreage/ACR thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,821.67 USD (105.09 ETH)

bsc0x04fa9eb295266d9d4650edcb879da204887dc3da 1 0 17:00 01/01/2023

Token FstSwap OSK có mã ký hiệu là OSK hoạt động trên nền tảng bsc. OSK/OSK thực hiện 8,281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,876,870.70 USD (11,715.82 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 17:00 01/01/2023

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 22,093 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 11,124,835.16 USD (45,318.98 ETH)

eth0xfb130d93e49dca13264344966a611dc79a456bc5 1 0 17:00 01/01/2023

Token DogeGF có mã ký hiệu là DOGEGF hoạt động trên nền tảng eth. DogeGF/DOGEGF thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,368.68 USD (74.62 ETH)

eth0xb26c4b3ca601136daf98593feaeff9e0ca702a8d 1 0 17:00 01/01/2023

Token Aladdin DAO có mã ký hiệu là ALD hoạt động trên nền tảng eth. Aladdin Token/ALD thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,810.66 USD (48.53 ETH)

optimism0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b 1 0 17:00 01/01/2023

Token Kwenta có mã ký hiệu là KWENTA hoạt động trên nền tảng optimism. Kwenta/KWENTA thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,657.86 USD (53.07 ETH)

fantom0xc5e2b037d30a390e62180970b3aa4e91868764cd 1 0 17:00 01/01/2023

Token Tarot có mã ký hiệu là TAROT hoạt động trên nền tảng fantom. Tarot/TAROT thực hiện 1,146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,817.26 USD (460,258.90 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 17:00 01/01/2023

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,760.77 USD (52.46 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 17:00 01/01/2023

Token ROND có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 489 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,814.82 USD (70,867.42 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 17:00 01/01/2023

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 1,979 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,215,346.38 USD (9,002.68 ETH)

bsc0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54 1 0 17:00 01/01/2023

Token HAPI có mã ký hiệu là HAPI hoạt động trên nền tảng bsc. HAPI/HAPI thực hiện 463 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,933.68 USD (434.99 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 17:00 01/01/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 1,605 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,673,227.72 USD (1,396.22 ETH)

eth0x0954906da0bf32d5479e25f46056d22f08464cab 1 0 17:00 01/01/2023

Token Index Cooperative có mã ký hiệu là INDEX hoạt động trên nền tảng eth. Index/INDEX thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,104.46 USD (42.71 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 17:00 01/01/2023

Token Qitmeer Network có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,937.20 USD (264.78 ETH)

eth0xbe9895146f7af43049ca1c1ae358b0541ea49704 1 0 17:00 01/01/2023

Token Coinbase Wrapped Staked ETH có mã ký hiệu là cbETH hoạt động trên nền tảng eth. Coinbase Wrapped Staked ETH/cbETH thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,444,993.56 USD (6,234.72 ETH)

optimism0x8ae125e8653821e851f12a49f7765db9a9ce7384 1 0 17:00 01/01/2023

Token Dola USD Stablecoin có mã ký hiệu là DOLA hoạt động trên nền tảng optimism. Dola USD Stablecoin/DOLA thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,301.32 USD (50.30 ETH)

eth0xdef1ca1fb7fbcdc777520aa7f396b4e015f497ab 1 0 17:00 01/01/2023

Token CoW Protocol có mã ký hiệu là COW hoạt động trên nền tảng eth. CoW Protocol Token/COW thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,650.37 USD (121.85 ETH)

avalanche0x02bfd11499847003de5f0f5aa081c43854d48815 1 0 17:00 01/01/2023

Token Radio Token có mã ký hiệu là RADIO hoạt động trên nền tảng avalanche. RadioShack Token/RADIO thực hiện 1,968 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,816.76 USD (11,383.28 ETH)

eth0x4f3e8f405cf5afc05d68142f3783bdfe13811522 1 0 17:00 01/01/2023

Token Curve.fi USDN/DAI/USDC/USDT có mã ký hiệu là usdn3CRV hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi USDN/3Crv/usdn3CRV thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,465.42 USD (154.25 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 17:00 01/01/2023

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,385.10 USD (41.26 ETH)

eth0x777e2ae845272a2f540ebf6a3d03734a5a8f618e 1 0 17:00 01/01/2023

Token Ryoshis Vision có mã ký hiệu là RYOSHI hoạt động trên nền tảng eth. Ryoshis Vision/RYOSHI thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,677.67 USD (55.04 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 17:00 01/01/2023

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,694.75 USD (141.08 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 17:00 01/01/2023

Token Don t Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,649.45 USD (39.75 ETH)

eth0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54 1 0 17:00 01/01/2023

Token HAPI có mã ký hiệu là HAPI hoạt động trên nền tảng eth. HAPI/HAPI thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,363.81 USD (79.68 ETH)

eth0xf418588522d5dd018b425e472991e52ebbeeeeee 1 0 17:00 01/01/2023

Token Push Protocol có mã ký hiệu là PUSH hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Push Notification Service/PUSH thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,024.61 USD (113.30 ETH)

bsc0x30807d3b851a31d62415b8bb7af7dca59390434a 1 0 17:00 01/01/2023

Token RadioShack có mã ký hiệu là RADIO hoạt động trên nền tảng bsc. RadioShack Token/RADIO thực hiện 1,322 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,075.77 USD (366.53 ETH)

eth0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 1 0 17:00 01/01/2023

Token Reflexer Ungovernance Token có mã ký hiệu là FLX hoạt động trên nền tảng eth. Flex Ungovernance Token/FLX thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,385.37 USD (50.38 ETH)

fantom0x5602df4a94eb6c680190accfa2a475621e0ddbdc 1 0 17:00 01/01/2023

Token Spartacus có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng fantom. Spartacus/SPA thực hiện 51 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 458,630.73 USD (2,298,462.75 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 17:00 01/01/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,242.14 USD (72.20 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 17:00 01/01/2023

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,308.27 USD (223.09 ETH)

eth0x3819f64f282bf135d62168c1e513280daf905e06 1 0 17:00 01/01/2023

Token Hedron có mã ký hiệu là HDRN hoạt động trên nền tảng eth. Hedron/HDRN thực hiện 252 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 238,201.90 USD (198.77 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 17:00 01/01/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,017.38 USD (140.98 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 17:00 01/01/2023

Token ThorFi có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,871.94 USD (4,862.59 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 17:00 01/01/2023

Token Morpheus Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,605.79 USD (115.83 ETH)

eth0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 1 0 17:00 01/01/2023

Token Inverse Finance có mã ký hiệu là INV hoạt động trên nền tảng eth. Inverse DAO/INV thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,932.00 USD (56.01 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 17:00 01/01/2023

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 563 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,987.62 USD (317.27 ETH)

bsc0x9a2478c4036548864d96a97fbf93f6a3341fedac 1 0 17:00 01/01/2023

Token Zillion Aakar XO có mã ký hiệu là ZAX hoạt động trên nền tảng bsc. ZILLION AAKAR XO/ZAX thực hiện 144 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,627.00 USD (246.93 ETH)

eth0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 1 0 17:00 01/01/2023

Token FTX Token có mã ký hiệu là FTX Token hoạt động trên nền tảng eth. FTT/FTX Token thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,432.23 USD (51.50 ETH)

eth0x888888435fde8e7d4c54cab67f206e4199454c60 1 0 17:00 01/01/2023

Token DFX có mã ký hiệu là DFX hoạt động trên nền tảng eth. DFX Token/DFX thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,483.72 USD (120.96 ETH)

bsc0xeb5bb9d14d27f75c787cf7475e7ed00d21dc7279 1 0 17:00 01/01/2023

Token MetFi có mã ký hiệu là MFI hoạt động trên nền tảng bsc. MetFi/MFI thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,170.32 USD (502.70 ETH)