Tra Thông Tin Token - Coin | Archer Mac

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xd79b5de2ffbd063fbbb579b76151d95d4372b0df 1 0 19:20 24/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 0.00 USD (0.00 ETH)

bsc0xd8b4b3094397a8d394a809155f2afda5497eb64f 5 0 19:10 24/12/2022

Token al có mã ký hiệu là AL hoạt động trên nền tảng bsc. al/AL thực hiện 258 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,366.78 USD (165.19 ETH)

bsc0xec583f25a049cc145da9a256cdbe9b6201a705ff 1 0 19:00 24/12/2022

Token Drep có mã ký hiệu là DREP hoạt động trên nền tảng bsc. DREP/DREP thực hiện 1,061 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,307.37 USD (775.82 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 19:00 24/12/2022

Token Application Specific Internet Coin có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 473 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 565,880.04 USD (464.26 ETH)

arbitrum0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf 1 0 19:00 24/12/2022

Token Honor World Token có mã ký hiệu là HWT hoạt động trên nền tảng arbitrum. HonorWorld Token/HWT thực hiện 1,548 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 702,161.71 USD (576.18 ETH)

eth0x375abb85c329753b1ba849a601438ae77eec9893 1 0 19:00 24/12/2022

Token Paragons DAO Token có mã ký hiệu là PDT hoạt động trên nền tảng eth. Paragons DAO Token/PDT thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,196.64 USD (184.81 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 19:00 24/12/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,893.70 USD (120.69 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 19:00 24/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,061.84 USD (47.67 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 19:00 24/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,201.65 USD (79.78 ETH)

bsc0xa325ad6d9c92b55a3fc5ad7e412b1518f96441c0 1 0 19:00 24/12/2022

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng bsc. Oraichain Token/ORAI thực hiện 240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,361.26 USD (287.53 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 19:00 24/12/2022

Token Treeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 672 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,197.56 USD (639,606.81 ETH)

eth0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3 1 0 19:00 24/12/2022

Token Axelar có mã ký hiệu là AXL hoạt động trên nền tảng eth. Axelar/AXL thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,256.54 USD (74.04 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 19:00 24/12/2022

Token Standard BTC Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 1,287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 428,744.78 USD (1,747.36 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 19:00 24/12/2022

Token VAIOT Token có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 534 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 279,730.11 USD (229.63 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 19:00 24/12/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,263.50 USD (204.67 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 19:00 24/12/2022

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 402 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,056.77 USD (82.91 ETH)

bsc0xc632f90affec7121120275610bf17df9963f181c 1 0 19:00 24/12/2022

Token The Debt Box có mã ký hiệu là DEBT hoạt động trên nền tảng bsc. DEBT/DEBT thực hiện 3,547 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,066,510.71 USD (8,422.62 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 19:00 24/12/2022

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 233 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,901.44 USD (70.49 ETH)

eth0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d 1 0 19:00 24/12/2022

Token StaFi có mã ký hiệu là FIS hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/FIS thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,560.65 USD (43.13 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 19:00 24/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,919.48 USD (197.00 ETH)

eth0xd9c2d319cd7e6177336b0a9c93c21cb48d84fb54 1 0 19:00 24/12/2022

Token HAPI có mã ký hiệu là HAPI hoạt động trên nền tảng eth. HAPI/HAPI thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,812.23 USD (43.38 ETH)

bsc0x7b665b2f633d9363b89a98b094b1f9e732bd8f86 1 0 19:00 24/12/2022

Token Amazy Token có mã ký hiệu là AZY hoạt động trên nền tảng bsc. Amazy Token/AZY thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,268.61 USD (363.68 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 19:00 24/12/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 681 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,847.72 USD (512.67 ETH)

eth0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed 1 0 19:00 24/12/2022

Token pNetwork Token có mã ký hiệu là PNT hoạt động trên nền tảng eth. pNetwork Token/PNT thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,909.70 USD (54.09 ETH)

bsc0xed8c8aa8299c10f067496bb66f8cc7fb338a3405 1 0 19:00 24/12/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng bsc. Prosper/PROS thực hiện 650 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,548.56 USD (324.74 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 19:00 24/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,170.00 USD (169.54 ETH)

eth0xa8c8cfb141a3bb59fea1e2ea6b79b5ecbcd7b6ca 1 0 19:00 24/12/2022

Token Syntropy có mã ký hiệu là NOIA hoạt động trên nền tảng eth. NOIA Token/NOIA thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,972.69 USD (50.15 ETH)

bsc0xeb5bb9d14d27f75c787cf7475e7ed00d21dc7279 1 0 19:00 24/12/2022

Token MetFi có mã ký hiệu là MFI hoạt động trên nền tảng bsc. MetFi/MFI thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,545.73 USD (695.11 ETH)

eth0xca1207647ff814039530d7d35df0e1dd2e91fa84 1 0 19:00 24/12/2022

Token dHedge DAO Token có mã ký hiệu là DHT hoạt động trên nền tảng eth. dHedge DAO Token/DHT thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,666.99 USD (70.27 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 19:00 24/12/2022

Token SAFE(AnWang) có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,209.16 USD (465.62 ETH)

eth0x8642a849d0dcb7a15a974794668adcfbe4794b56 1 0 19:00 24/12/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng eth. Prosper/PROS thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,481.45 USD (61.14 ETH)

eth0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 1 0 19:00 24/12/2022

Token TrueFi có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. TrueFi/TRU thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,215.31 USD (65.88 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 19:00 24/12/2022

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 1,517 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,884.48 USD (611.53 ETH)

eth0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 1 0 19:00 24/12/2022

Token Kromatika có mã ký hiệu là KROM hoạt động trên nền tảng eth. Kromatika/KROM thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,237.13 USD (44.52 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 19:00 24/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,061.02 USD (281.65 ETH)

bsc0xcbe5bca571628894a38836b0bae833ff012f71d8 1 0 19:00 24/12/2022

Token Infinity Rocket có mã ký hiệu là IRT hoạt động trên nền tảng bsc. Infinity Rocket Token/IRT thực hiện 490 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,964.68 USD (399.58 ETH)

polygon0x28acca4ed2f6186c3d93e20e29e6e6a9af656341 1 0 19:00 24/12/2022

Token Entropyfi có mã ký hiệu là ERP hoạt động trên nền tảng polygon. Entropy (PoS)/ERP thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,506.46 USD (69,535.31 ETH)

bsc0xfdce54744801c9eb88d8445673ad267f8d43a9ee 1 0 19:00 24/12/2022

Token Solarix có mã ký hiệu là Solarix hoạt động trên nền tảng bsc. Solarix/Solarix thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,422.80 USD (401.63 ETH)

eth0x5f944b0c4315cb7c3a846b025ab4045da44abf6c 1 0 19:00 24/12/2022

Token Pancake Games có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng eth. PANCAKE GAMES/GCAKE thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,384.45 USD (51.21 ETH)

eth0x95b3497bbcccc46a8f45f5cf54b0878b39f8d96c 1 0 19:00 24/12/2022

Token UniDex có mã ký hiệu là UNIDX hoạt động trên nền tảng eth. UniDex/UNIDX thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,535.27 USD (55.41 ETH)