Tra Thông Tin Token - Coin | Goldsmith Suzanne Caroline

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x001c5275350ecd200b8af72ff602ca787e5c585d 1 0 02:20 23/12/2022

Token cryingJORDAN có mã ký hiệu là JORDAN hoạt động trên nền tảng bsc. cryingJORDAN/JORDAN thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,964.99 USD (500.28 ETH)

eth0x6e0e681441be6cb1d8405752462488bd4d691e3a 1 0 02:10 23/12/2022

Token Curve.fi Factory Crypto Pool: TRYB/USD (3crv) có mã ký hiệu là TRYB3POOL-f hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi Factory Crypto Pool: TRYB/USD (3crv)/TRYB3POOL-f thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 17,479.75 USD (14.43 ETH)

bsc0x949058e4ec7e2a7de47dcd4a1582ebc3d4efb854 1 0 02:10 23/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,885.43 USD (1,174.47 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 02:00 23/12/2022

Token Standard BTC Hashrate Token có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 1,332 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 467,541.54 USD (1,914.14 ETH)

eth0x1b4dd5ea240732ddac8d74fd1cd9026addc02e3c 1 0 02:00 23/12/2022

Token Dogens có mã ký hiệu là DOGENS hoạt động trên nền tảng eth. Dogens/DOGENS thực hiện 467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 527,020.33 USD (437.38 ETH)

polygon0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39 1 0 02:00 23/12/2022

Token BUSD Token có mã ký hiệu là BUSD hoạt động trên nền tảng polygon. BUSD Token/BUSD thực hiện 292 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,488.31 USD (257,851.64 ETH)

optimism0xcdb4bb51801a1f399d4402c61bc098a72c382e65 1 0 02:00 23/12/2022

Token OPX có mã ký hiệu là OPX hoạt động trên nền tảng optimism. OPX/OPX thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,433.90 USD (75.34 ETH)

eth0xcf4c68db4c2fa0bf58df07b14f45ce7709a716ac 1 0 02:00 23/12/2022

Token Dejitaru Shirudo có mã ký hiệu là Dejitaru Shirudo hoạt động trên nền tảng eth. SHIELD/Dejitaru Shirudo thực hiện 240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,069.23 USD (100.91 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 02:00 23/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,665.24 USD (85.04 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 02:00 23/12/2022

Token Pancake GAMES có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 362 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,239.10 USD (384.90 ETH)

eth0xa5f2211b9b8170f694421f2046281775e8468044 1 0 02:00 23/12/2022

Token THORSwap Token có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng eth. THORSwap Token/THOR thực hiện 290 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 497,735.55 USD (411.55 ETH)

bsc0xea89199344a492853502a7a699cc4230854451b8 1 0 02:00 23/12/2022

Token ONINO có mã ký hiệu là ONI hoạt động trên nền tảng bsc. Onino/ONI thực hiện 829 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,350.54 USD (855.07 ETH)

bsc0x9d39ef3bbca5927909dde44476656b81bbe4ee75 1 0 02:00 23/12/2022

Token Metawear có mã ký hiệu là WEAR hoạt động trên nền tảng bsc. Metawear/WEAR thực hiện 336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,310.33 USD (241.74 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 02:00 23/12/2022

Token OpenDAO có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,838.59 USD (134.54 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 02:00 23/12/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 854 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 172,734.69 USD (708.81 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 02:00 23/12/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,315.13 USD (72.17 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 02:00 23/12/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 608 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 246,519.33 USD (204.33 ETH)

eth0x4e0fca55a6c3a94720ded91153a27f60e26b9aa8 1 0 02:00 23/12/2022

Token Boost có mã ký hiệu là BOOST hoạt động trên nền tảng eth. Boost/BOOST thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,309.84 USD (73.40 ETH)

arbitrum0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf 1 0 02:00 23/12/2022

Token Honor World Token có mã ký hiệu là HWT hoạt động trên nền tảng arbitrum. HonorWorld Token/HWT thực hiện 1,289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 953,031.36 USD (786.56 ETH)

eth0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 1 0 02:00 23/12/2022

Token Hxro có mã ký hiệu là HXRO hoạt động trên nền tảng eth. Hxro/HXRO thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,179.03 USD (22.04 ETH)

eth0x10f44a834097469ac340592d28c479c442e99bfe 1 0 02:00 23/12/2022

Token Alcazar có mã ký hiệu là ALCAZAR hoạt động trên nền tảng eth. Alcazar/ALCAZAR thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,687.73 USD (43.78 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 02:00 23/12/2022

Token Square Token có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 2,907 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,261,456.81 USD (17,380.96 ETH)

bsc0x1ae369a6ab222aff166325b7b87eb9af06c86e57 1 0 02:00 23/12/2022

Token Tenset có mã ký hiệu là 10SET hoạt động trên nền tảng bsc. 10Set Token/10SET thực hiện 427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 485,654.87 USD (1,972.47 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 02:00 23/12/2022

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 11,106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 430,348.85 USD (357.95 ETH)

bsc0x724a32dfff9769a0a0e1f0515c0012d1fb14c3bd 1 0 02:00 23/12/2022

Token Token SQUAD có mã ký hiệu là SQUAD hoạt động trên nền tảng bsc. SQUAD/SQUAD thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,295.48 USD (749.27 ETH)

eth0x6c936d4ae98e6d2172db18c16c4b601c99918ee6 1 0 02:00 23/12/2022

Token Life Crypto có mã ký hiệu là LIFE hoạt động trên nền tảng eth. Life Crypto/LIFE thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,501.10 USD (42.50 ETH)

polygon0x695fc8b80f344411f34bdbcb4e621aa69ada384b 1 0 02:00 23/12/2022

Token Nitro có mã ký hiệu là NITRO hoạt động trên nền tảng polygon. Nitro (PoS)/NITRO thực hiện 2,007 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,387.81 USD (138,696.86 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 02:00 23/12/2022

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 680 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,721.94 USD (60.32 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 02:00 23/12/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,332.45 USD (63.92 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 02:00 23/12/2022

Token LIF3 LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 3,231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,527.99 USD (527,465.74 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 02:00 23/12/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,864.63 USD (416.62 ETH)

polygon0xd125443f38a69d776177c2b9c041f462936f8218 1 0 02:00 23/12/2022

Token FireBot có mã ký hiệu là FBX hoạt động trên nền tảng polygon. FireBotToken/FBX thực hiện 345 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,676.67 USD (69,475.13 ETH)

eth0x9d409a0a012cfba9b15f6d4b36ac57a46966ab9a 1 0 02:00 23/12/2022

Token yearn v2 Compounding veCRV yVault có mã ký hiệu là yvBOOST hoạt động trên nền tảng eth. Yearn Compounding veCRV yVault/yvBOOST thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,544.79 USD (50.71 ETH)

arbitrum0x500756c7d239aee30f52c7e52af4f4f008d1a98f 1 0 02:00 23/12/2022

Token Petroleum OIL có mã ký hiệu là OIL hoạt động trên nền tảng arbitrum. OIL/OIL thực hiện 1,467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 628,315.54 USD (518.99 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 02:00 23/12/2022

Token Magic có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 6,911 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,119,484.32 USD (928.12 ETH)

eth0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c 1 0 02:00 23/12/2022

Token Ultra Token có mã ký hiệu là UOS hoạt động trên nền tảng eth. Ultra Token/UOS thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 263,186.63 USD (217.32 ETH)

eth0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 1 0 02:00 23/12/2022

Token Power Ledger có mã ký hiệu là POWR hoạt động trên nền tảng eth. PowerLedger/POWR thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,592.11 USD (59.98 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 02:00 23/12/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,326.89 USD (80.84 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 02:00 23/12/2022

Token LooksRare có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 695 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,050,409.18 USD (1,698.10 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 02:00 23/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,346.01 USD (69.72 ETH)