Tra Thông Tin Token - Coin | Peel Atlas Britney

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 07:00 21/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 1,381 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,425,429.08 USD (2,001.28 ETH)

bsc0x9d39ef3bbca5927909dde44476656b81bbe4ee75 1 0 07:00 21/12/2022

Token Metawear có mã ký hiệu là WEAR hoạt động trên nền tảng bsc. Metawear/WEAR thực hiện 980 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,265.54 USD (1,201.29 ETH)

bsc0x6cf271270662be1c4fc1b7bb7d7d7fc60cc19125 1 0 07:00 21/12/2022

Token Kunci Coin có mã ký hiệu là KUNCI hoạt động trên nền tảng bsc. Kunci Coin/KUNCI thực hiện 371 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,505.85 USD (414.60 ETH)

bsc0x12fc07081fab7de60987cad8e8dc407b606fb2f8 1 0 07:00 21/12/2022

Token Dark Token có mã ký hiệu là DARK hoạt động trên nền tảng bsc. Dark Token/DARK thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,032.97 USD (878.07 ETH)

eth0x7865af71cf0b288b4e7f654f4f7851eb46a2b7f8 1 0 07:00 21/12/2022

Token Sentivate có mã ký hiệu là SNTVT hoạt động trên nền tảng eth. Sentivate/SNTVT thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,037.07 USD (129.80 ETH)

fantom0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 07:00 21/12/2022

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng fantom. IceToken/ICE thực hiện 1,351 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,654.38 USD (288,810.03 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 07:00 21/12/2022

Token IceToken có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 336,444.62 USD (277.78 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 07:00 21/12/2022

Token Bezoge Earth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,497.99 USD (60.00 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 07:00 21/12/2022

Token LUKSO Token có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 477 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,238,747.09 USD (1,029.88 ETH)

eth0x7e80e4d7d5725499791cf8b17a4586f1f0672a0c 1 0 07:00 21/12/2022

Token ZOGI có mã ký hiệu là ZOGI hoạt động trên nền tảng eth. Zogi/ZOGI thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,103.05 USD (53.20 ETH)

eth0xa5f2211b9b8170f694421f2046281775e8468044 1 0 07:00 21/12/2022

Token THORSwap Token có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng eth. THORSwap Token/THOR thực hiện 629 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,322,471.84 USD (1,093.63 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 07:00 21/12/2022

Token Optimus V3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 463 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,868.56 USD (394,229.20 ETH)

bsc0x733af324146dcfe743515d8d77dc25140a07f9e0 1 0 07:00 21/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng bsc. Shido Inu/SHIDO thực hiện 301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,857.77 USD (351.91 ETH)

eth0x08c32b0726c5684024ea6e141c50ade9690bbdcc 1 0 07:00 21/12/2022

Token Stratos có mã ký hiệu là STOS hoạt động trên nền tảng eth. Stratos Token/STOS thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,106.98 USD (159.25 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 07:00 21/12/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,557.45 USD (47.46 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 07:00 21/12/2022

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,319.23 USD (100.93 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 07:00 21/12/2022

Token X2Y2Token có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,478.29 USD (153.87 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 07:00 21/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,983 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,652.42 USD (140.00 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 07:00 21/12/2022

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 329 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,022.22 USD (690.93 ETH)

eth0x8a854288a5976036a725879164ca3e91d30c6a1b 1 0 07:00 21/12/2022

Token GETProtocol có mã ký hiệu là GET hoạt động trên nền tảng eth. GET/GET thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,089.34 USD (48.11 ETH)

bsc0xfdce54744801c9eb88d8445673ad267f8d43a9ee 1 0 07:00 21/12/2022

Token Solarix có mã ký hiệu là Solarix hoạt động trên nền tảng bsc. Solarix/Solarix thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,566.57 USD (337.59 ETH)

eth0xc5a9bc46a7dbe1c6de493e84a18f02e70e2c5a32 1 0 07:00 21/12/2022

Token WORLD CUP INU có mã ký hiệu là WCI hoạt động trên nền tảng eth. WORLD CUP INU/WCI thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,580.27 USD (41.16 ETH)

polygon0xef938b6da8576a896f6e0321ef80996f4890f9c4 1 0 07:00 21/12/2022

Token decentral.games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng polygon. Decentral Games (PoS)/DG thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,185.42 USD (127,975.12 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 07:00 21/12/2022

Token WigoSwap có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 1,176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,541.06 USD (504,511.93 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 07:00 21/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,904.62 USD (112.98 ETH)

polygon0xb9638272ad6998708de56bbc0a290a1de534a578 1 0 07:00 21/12/2022

Token Everipedia IQ (PoS) có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng polygon. Everipedia IQ (PoS)/IQ thực hiện 586 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,835.94 USD (77,433.33 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 07:00 21/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 516 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 300,341.65 USD (248.25 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 07:00 21/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 240,413.72 USD (198.80 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 07:00 21/12/2022

Token Everipedia IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,023.44 USD (138.95 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 07:00 21/12/2022

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 5,431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,523,348.51 USD (2,911.63 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 07:00 21/12/2022

Token Meta Apes PEEL có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,000.29 USD (321.57 ETH)

eth0x616e8bfa43f920657b3497dbf40d6b1a02d4608d 1 0 07:00 21/12/2022

Token Aura BAL có mã ký hiệu là auraBAL hoạt động trên nền tảng eth. Aura BAL/auraBAL thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,612.59 USD (80.82 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 07:00 21/12/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,282.09 USD (73.78 ETH)

eth0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 1 0 07:00 21/12/2022

Token Radicle có mã ký hiệu là RAD hoạt động trên nền tảng eth. Radicle/RAD thực hiện 404 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,631,515.20 USD (1,346.74 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 07:00 21/12/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,033 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,573.27 USD (193.01 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 07:00 21/12/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 10 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,447.85 USD (18.84 ETH)

eth0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2 1 0 07:00 21/12/2022

Token Saitama có mã ký hiệu là SAITAMA hoạt động trên nền tảng eth. SAITAMA/SAITAMA thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,404.70 USD (112.20 ETH)

fantom0xde5ed76e7c05ec5e4572cfc88d1acea165109e44 1 0 07:00 21/12/2022

Token DEUS có mã ký hiệu là DEUS hoạt động trên nền tảng fantom. DEUS/DEUS thực hiện 1,172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,344.87 USD (851,623.37 ETH)

bsc0xa4838122c683f732289805fc3c207febd55babdd 1 0 07:00 21/12/2022

Token Trias Token có mã ký hiệu là TRIAS hoạt động trên nền tảng bsc. Trias Token/TRIAS thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,621.34 USD (187.49 ETH)

bsc0xfebe8c1ed424dbf688551d4e2267e7a53698f0aa 1 0 07:00 21/12/2022

Token Vita Inu có mã ký hiệu là VINU hoạt động trên nền tảng bsc. Vita Inu/VINU thực hiện 763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,374.42 USD (754.54 ETH)