Tra Thông Tin Token - Coin | Camden Colon

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x739e81bcd49854d7bdf526302989f14a2e7994b2 1 0 19:00 29/12/2022

Token Centcex có mã ký hiệu là CENX hoạt động trên nền tảng bsc. Centcex/CENX thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,673.63 USD (598.94 ETH)

arbitrum0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf 1 0 19:00 29/12/2022

Token Honor World Token có mã ký hiệu là HWT hoạt động trên nền tảng arbitrum. HonorWorld Token/HWT thực hiện 800 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,147.60 USD (179.26 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 19:00 29/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,698.59 USD (42.48 ETH)

eth0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd 1 0 19:00 29/12/2022

Token Wrapped UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped UST Token/UST thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,627.74 USD (60.91 ETH)

bsc0x2f053e33bd590830858161d42c67e9e8a9390019 1 0 19:00 29/12/2022

Token Vention có mã ký hiệu là VNT hoạt động trên nền tảng bsc. Vention/VNT thực hiện 884 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,343.04 USD (997.55 ETH)

bsc0x936b6659ad0c1b244ba8efe639092acae30dc8d6 1 0 19:00 29/12/2022

Token CO có mã ký hiệu là CO hoạt động trên nền tảng bsc. CO/CO thực hiện 374 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,196.77 USD (292.01 ETH)

eth0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50 1 0 19:00 29/12/2022

Token Convergence có mã ký hiệu là CONV hoạt động trên nền tảng eth. Convergence/CONV thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,044.93 USD (57.00 ETH)

eth0x584bc13c7d411c00c01a62e8019472de68768430 1 0 19:00 29/12/2022

Token Hegic có mã ký hiệu là HEGIC hoạt động trên nền tảng eth. Hegic/HEGIC thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,925.06 USD (38.50 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 19:00 29/12/2022

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 392 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 273,496.13 USD (1,124.66 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 19:00 29/12/2022

Token OpenDAO có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,603.01 USD (50.00 ETH)

eth0xeeaa40b28a2d1b0b08f6f97bb1dd4b75316c6107 1 0 19:00 29/12/2022

Token GOVI có mã ký hiệu là GOVI hoạt động trên nền tảng eth. GOVI/GOVI thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,164.26 USD (72.18 ETH)

bsc0xd3253fc0a42e6dcf4f66ab147f628e3f29e9b214 1 0 19:00 29/12/2022

Token Sandwich Network có mã ký hiệu là $SANDWICH hoạt động trên nền tảng bsc. Sandwich Network/$SANDWICH thực hiện 581 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,186.64 USD (456.06 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 19:00 29/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 778 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 900,153.41 USD (755.10 ETH)

eth0xa5f2211b9b8170f694421f2046281775e8468044 1 0 19:00 29/12/2022

Token THORSwap Token có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng eth. THORSwap Token/THOR thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 655,041.21 USD (548.69 ETH)

bsc0xec583f25a049cc145da9a256cdbe9b6201a705ff 1 0 19:00 29/12/2022

Token Drep có mã ký hiệu là DREP hoạt động trên nền tảng bsc. DREP/DREP thực hiện 268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,451.63 USD (182.32 ETH)

polygon0x43df9c0a1156c96cea98737b511ac89d0e2a1f46 1 0 19:00 29/12/2022

Token CVI có mã ký hiệu là GOVI hoạt động trên nền tảng polygon. GOVI (PoS)/GOVI thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,295.23 USD (57,884.36 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 19:00 29/12/2022

Token ROND có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 1,109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,318.30 USD (359,520.71 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 19:00 29/12/2022

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,644.69 USD (60.94 ETH)

arbitrum0x431402e8b9de9aa016c743880e04e517074d8cec 1 0 19:00 29/12/2022

Token Hegic có mã ký hiệu là HEGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hegic/HEGIC thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,475.77 USD (60.67 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 19:00 29/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,233.15 USD (73.03 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 19:00 29/12/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 413 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,214.81 USD (163.42 ETH)

fantom0xd6070ae98b8069de6b494332d1a1a81b6179d960 1 0 19:00 29/12/2022

Token Beefy Finance có mã ký hiệu là BIFI hoạt động trên nền tảng fantom. Beefy.Finance/BIFI thực hiện 759 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,969.97 USD (274,013.88 ETH)

bsc0x431e0cd023a32532bf3969cddfc002c00e98429d 1 0 19:00 29/12/2022

Token XCAD Network có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng bsc. Chainport.io-Peg XCAD Token/XCAD thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,535.55 USD (260.61 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 19:00 29/12/2022

Token Wrapped LUNA Token có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,502.98 USD (113.08 ETH)

bsc0xca3f508b8e4dd382ee878a314789373d80a5190a 1 0 19:00 29/12/2022

Token Beefy Finance có mã ký hiệu là BIFI hoạt động trên nền tảng bsc. beefy.finance/BIFI thực hiện 2,200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 352,093.39 USD (1,445.35 ETH)

bsc0xeb5bb9d14d27f75c787cf7475e7ed00d21dc7279 1 0 19:00 29/12/2022

Token MetFi có mã ký hiệu là MFI hoạt động trên nền tảng bsc. MetFi/MFI thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 240,970.06 USD (986.08 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 19:00 29/12/2022

Token MANGOMAN INTELLIGENT có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,634.54 USD (535.67 ETH)

bsc0x724a32dfff9769a0a0e1f0515c0012d1fb14c3bd 1 0 19:00 29/12/2022

Token Token SQUAD có mã ký hiệu là SQUAD hoạt động trên nền tảng bsc. SQUAD/SQUAD thực hiện 349 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,765.07 USD (221.42 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 19:00 29/12/2022

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,520.32 USD (86.00 ETH)

bsc0x20de22029ab63cf9a7cf5feb2b737ca1ee4c82a6 1 0 19:00 29/12/2022

Token Tranchess có mã ký hiệu là CHESS hoạt động trên nền tảng bsc. Chess/CHESS thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,607.54 USD (502.58 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 19:00 29/12/2022

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 683 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 548,432.52 USD (457.78 ETH)

eth0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff 1 0 19:00 29/12/2022

Token Serum có mã ký hiệu là SRM hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SRM thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,568.15 USD (103.67 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 19:00 29/12/2022

Token SAFE AnWang có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 446 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,936.11 USD (879.66 ETH)

polygon0x4e3decbb3645551b8a19f0ea1678079fcb33fb4c 1 0 19:00 29/12/2022

Token Jarvis Synthetic Euro có mã ký hiệu là jEUR hoạt động trên nền tảng polygon. Jarvis Synthetic Euro/jEUR thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,421.42 USD (120,481.41 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 19:00 29/12/2022

Token IX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 1,415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,652.14 USD (166,368.33 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 19:00 29/12/2022

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 2,854 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,143,635.07 USD (958.51 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 19:00 29/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,491.94 USD (160.67 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 19:00 29/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 456,547.74 USD (383.29 ETH)

eth0x8b3870df408ff4d7c3a26df852d41034eda11d81 1 0 19:00 29/12/2022

Token IOI có mã ký hiệu là IOI hoạt động trên nền tảng eth. IOI Token /IOI thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,514.40 USD (64.06 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 19:00 29/12/2022

Token Altered State Machine có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,674.89 USD (77.44 ETH)