Tra Thông Tin Token - Coin | Schwartz Thompson Peel

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xfdff7a8eda6a3739132867f989be4bf84e803c15 1 0 21:00 28/12/2022

Token New Year Token có mã ký hiệu là NYT hoạt động trên nền tảng bsc. New Year Token/NYT thực hiện 1,274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,626.14 USD (542.45 ETH)

eth0x9c5476af06590a9277c7706fe70c0a42a480f8a0 1 0 21:00 28/12/2022

Token Chooky Inu có mã ký hiệu là $CHOO hoạt động trên nền tảng eth. Chooky Inu/$CHOO thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,367.25 USD (81.60 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 21:00 28/12/2022

Token ROND có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 2,333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 891,458.97 USD (1,117,357.42 ETH)

arbitrum0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf 1 0 21:00 28/12/2022

Token Honor World Token có mã ký hiệu là HWT hoạt động trên nền tảng arbitrum. HonorWorld Token/HWT thực hiện 1,081 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 400,553.55 USD (334.67 ETH)

bsc0x936b6659ad0c1b244ba8efe639092acae30dc8d6 1 0 21:00 28/12/2022

Token CO có mã ký hiệu là CO hoạt động trên nền tảng bsc. CO/CO thực hiện 447 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,622.96 USD (264.99 ETH)

eth0x3155ba85d5f96b2d030a4966af206230e46849cb 1 0 21:00 28/12/2022

Token THORChain ETH.RUNE có mã ký hiệu là RUNE hoạt động trên nền tảng eth. THORChain ETH.RUNE/RUNE thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,218.60 USD (86.00 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 21:00 28/12/2022

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 781 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 980,304.83 USD (4,010.44 ETH)

eth0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395 1 0 21:00 28/12/2022

Token Moon DAO có mã ký hiệu là MOONEY hoạt động trên nền tảng eth. MOONEY/MOONEY thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,930.21 USD (85.90 ETH)

eth0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 1 0 21:00 28/12/2022

Token OpenDao SOS có mã ký hiệu là SOS hoạt động trên nền tảng eth. SOS/SOS thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,337.73 USD (125.71 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 21:00 28/12/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 699 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 265,645.29 USD (221.01 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 21:00 28/12/2022

Token ASIC Token có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 314 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 469,607.03 USD (390.10 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 21:00 28/12/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,573.85 USD (48.63 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 21:00 28/12/2022

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,940.27 USD (351.28 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 21:00 28/12/2022

Token WigoSwap có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 1,043 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,933.39 USD (498,175.99 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 21:00 28/12/2022

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,893.64 USD (409.90 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 21:00 28/12/2022

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,279.20 USD (97.96 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 21:00 28/12/2022

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,438.96 USD (49.14 ETH)

eth0xc82e3db60a52cf7529253b4ec688f631aad9e7c2 1 0 21:00 28/12/2022

Token Arc có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng eth. ARC/ARC thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,893.33 USD (60.30 ETH)

eth0xd075e95423c5c4ba1e122cae0f4cdfa19b82881b 1 0 21:00 28/12/2022

Token OPES Wrapped PE có mã ký hiệu là wPE hoạt động trên nền tảng eth. OPES Finance/wPE thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,503.35 USD (86.44 ETH)

bsc0xeb5bb9d14d27f75c787cf7475e7ed00d21dc7279 1 0 21:00 28/12/2022

Token MetFi có mã ký hiệu là MFI hoạt động trên nền tảng bsc. MetFi/MFI thực hiện 344 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 439,475.25 USD (1,806.80 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 21:00 28/12/2022

Token Republic Token có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,445.36 USD (54.22 ETH)

bsc0x3019bf2a2ef8040c242c9a4c5c4bd4c81678b2a1 1 0 21:00 28/12/2022

Token Green Metaverse Token có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng bsc. Green Metaverse Token/GMT thực hiện 1,462 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,204.20 USD (851.28 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 21:00 28/12/2022

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,913.23 USD (111.44 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 21:00 28/12/2022

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,214.76 USD (113.64 ETH)

bsc0xc544d8ab2b5ed395b96e3ec87462801eca579ae1 1 0 21:00 28/12/2022

Token StarFish OS có mã ký hiệu là SFO hoạt động trên nền tảng bsc. starfishos/SFO thực hiện 880 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,424.48 USD (205.90 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 21:00 28/12/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 438 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,622.53 USD (583.28 ETH)

polygon0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945 1 0 21:00 28/12/2022

Token GensoKishi Metaverse có mã ký hiệu là MV hoạt động trên nền tảng polygon. Metaverse (PoS)/MV thực hiện 889 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,662.35 USD (184,744.83 ETH)

eth0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d 1 0 21:00 28/12/2022

Token Gearbox có mã ký hiệu là GEAR hoạt động trên nền tảng eth. Gearbox/GEAR thực hiện 298 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 880,508.94 USD (728.79 ETH)

eth0xe3c408bd53c31c085a1746af401a4042954ff740 1 0 21:00 28/12/2022

Token GreenMetaverseToken có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng eth. GreenMetaverseToken/GMT thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,181.40 USD (47.65 ETH)

eth0x04c17b9d3b29a78f7bd062a57cf44fc633e71f85 1 0 21:00 28/12/2022

Token IMPT có mã ký hiệu là IMPT hoạt động trên nền tảng eth. IMPT/IMPT thực hiện 671 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 832,453.10 USD (690.91 ETH)

eth0xd31a59c85ae9d8edefec411d448f90841571b89c 1 0 21:00 28/12/2022

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,379.90 USD (46.85 ETH)

bsc0x570a5d26f7765ecb712c0924e4de545b89fd43df 1 0 21:00 28/12/2022

Token Wrapped Solana có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng bsc. SOLANA/SOL thực hiện 861 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,056.26 USD (561.83 ETH)

eth0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d 1 0 21:00 28/12/2022

Token renBTC có mã ký hiệu là renBTC hoạt động trên nền tảng eth. renBTC/renBTC thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 381,392.32 USD (315.29 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 21:00 28/12/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 233 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,016,803.00 USD (843.83 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 21:00 28/12/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,863.26 USD (41.36 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 21:00 28/12/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 734 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,964.98 USD (91,826.30 ETH)

bsc0xfa54ff1a158b5189ebba6ae130ced6bbd3aea76e 1 0 21:00 28/12/2022

Token SOL Wormhole có mã ký hiệu là SOL hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped SOL (Wormhole)/SOL thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,244.72 USD (259.07 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 21:00 28/12/2022

Token RBN có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,264.02 USD (286.94 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 21:00 28/12/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 511 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,915.28 USD (180.07 ETH)

eth0x4b1e80cac91e2216eeb63e29b957eb91ae9c2be8 1 0 21:00 28/12/2022

Token Jupiter có mã ký hiệu là JUP hoạt động trên nền tảng eth. Jupiter/JUP thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,692.57 USD (86.76 ETH)