Thể loại
Tất cả

boxhoidap.com

Hỏi đáp

1404

1404

8

Trong biểu diễn máy tính đối với các số nguyên có dấu, 8 bit phép cộng -91 53 cho kết quả là: