Thể loại
Loại hình
Tất cả

bangnam.com

Relaxed, inspiring essays about happiness.

10.7K

10

8

Trong cách mạng tư sản Pháp phái tư sản tài chính cầm quyền trong khoảng thời gian nào

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Mục tiêu bài học

- Trình bày và phân tích được nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.

- Nắm được các sự kiện cơ bản của diễn biến. Nêu được nội dung của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. liên hệ đến bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta.

- Chứng minh được thời kỳ Giacobanh là đỉnh cao của cách mạng

- Phân tích, rút ra được ý nghĩa lịch sử và tính chất của cuộc chiến

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 31 ngắn nhất

Câu hỏi trang 152 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Trước cách mạng tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật?

Trả lời:

* Kinh tế

- Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp

+ Công cụ, phương thức canh tác thô sơ, năng suất thấp.

+ Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra

- Công thương nghiệp

+ Kinh tế TBCN phát triển nhưng bị chế độ phong kiến cản trở.

+ Chưa có sự thống nhất đơn vị đo lường và tiền tệ.

* Xã hội:

- Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:

+ Tăng lữ: Không phải đóng thuế.

+ Quý tộc: Có quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị.

⇒ Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu hỏi trang 152 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất:  Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cách mạng?

Trả lời:

Vai trò của những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp trong việc chuẩn bị cách mạng: Trào lưu tư tưởng mới này được gọi là trào lưu “Triết học áng sáng”:

- Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến báo thủ lạc hậu.

- Dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

Câu hỏi trang 155 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

Trả lời:

Hoàn cảnh bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp:

* Nguyên nhân sâu xa:

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngay càng gay gắt nổi bật lên là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

- Những tiền đề tư tưởng cho cuộc cách mạng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

* Nguyên nhân trực tiếp:

- Vua Lui-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 tại cung điện Vec-sai để đề xuất vấn đề vay tiền và tăng thuế.

- Bất bình trước hành động của nhà vua, 14/7/1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến.

⇒ Cách mạng Pháp bùng nổ.

Câu hỏi trang 155 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất:  Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Trả lời:

Những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền:

- 8/1789, Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” cùng những điều tiến bộ: Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người và khẳng định chủ quyền của nhân dân đồng thời tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.

- Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển: Bãi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán, tổ chức hành chính theo quy chế mới.

- Hạn chế: Chia ruộng đất theo từng lô lớn đem bán cho nông dân với giá cao, ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công…

⇒ Tháng 9/1791, thông qua Hiến pháp 1791, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến.

Câu hỏi trang 155 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất:  Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Trả lời:

Quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy vì:

- Mặc dù phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng chủ yếu phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản cầm quyền mà cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua,...

- Phái Lập hiến còn ban hành những đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,... làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

- Lực lượng phong kiến tìm mọi các chống phá cách mạng.

⇒ Vì vậy quần chúng nhân dân tiếp tục nổi dậy.

Câu hỏi trang 156 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Hoàn cảnh lên nắm quyền của phái Gia-cô-banh:

- Ngày 10 – 8 – 1792 không khí cách mạng bao chùm khắp Pa-ri, các công xã cách mạng được thành lập. Chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương gọi là phái Girôngđanh.

- Năm 1792 nền cộng hòa thống thứ nhất được thành lập.

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách nặng nề: Trong nước, bọn phản cách mạng nổi loạn, đời sống nhân dân khó khăn; Bên ngoài, liên minh phong kiến châu Âu chống lại nền cộng hòa non trẻ.

- Phái Gi-rông-đanh giành được chính quyền nhưng không muốn đưa cách mạng tiến xa hơn, làm thiệt hại đến quyền lợi của tư sản.

- 31/5/1793, quần chúng cách mạng ở Pari đã kéo đến vây trụ ở Quốc hội. Ngày 2/6 nhiều đại biểu của Gi-rông-đanh bị bắt.

⇒ Chính quyền chuyển sang tay phái Gia-cô-banh.

Câu hỏi trang 157 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất:  Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

Trả lời:

Chính quyền Giacôbanh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.

- Giải quyết ruộng đất và tiền lương, động viên mọi người tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp

- Ban hành lệnh tổng động viên toàn quốc, xoá bỏ các nghĩa vụ phong kiến…

- Ban hành luật giá tối đa chống nạn đầu cơ tích trữ, ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân.

⇒ Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Câu hỏi trang 158 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất:  Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794.

Trả lời:

Tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794:

- Chính quyền thuộc về phái tư sản mới, Ủy ban Đốc chính được thành lập, nhiều thành quả cách mạng bị thủ tiêu: Luật đối giá bị bãi bỏ, hạn chế quyền tự do dân chủ, khủng bố người cách mạng...

- 11/1799, đảo chính lật đổ chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông Bô-na-pác lên nắm quyền, thiết tập nền độc tài quân sự.

- Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ của Pháp được phục hồi.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 31 ngắn nhất

Bài 1 trang 158 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Hoàn cảnh bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp:

* Nguyên nhân sâu xa:

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngay càng gay gắt nổi bật lên là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

- Những tiền đề tư tưởng cho cuộc cách mạng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

* Nguyên nhân trực tiếp:

- Vua Lui-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 tại cung điện Vec-sai để đề xuất vấn đề vay tiền và tăng thuế.

- Bất bình trước hành động của nhà vua, 14/7/1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến.

⇒ Cách mạng Pháp bùng nổ.

Bài 2 trang 158 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

* Diễn biến của cách mạng Pháp

Các giai đoạn

Những sự kiện quan trọng

14/7/1789 đến 10/8/1792

(Chế độ quân chủ lập hiến)

- Nhân dân Pari phá ngục Baxti

- 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

- 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

10/8/1792 đến 2/6/1793

(Bước đầu của nền cộng hòa)

- Nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa

- Vua Lu-i XVI bị tử hình

2/6/1793 đến 27/7/1794

(Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-banh - Đỉnh cao của cách mạng)

- Phái Giacobanh thực hiến nhiều chính sách tiến bộ

• Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.

• Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân

• Ban hành tổng động viên.

- Đẩy lùi nạn ngoại xâm

27/7/1794 đến 9/11/1799

(Thời kỳ thoái trào cách mạng)

- Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ. Chế dộ Đốc chính được hình thành.

- Đảo chính của Na-pô-lê-ông Bô-na-pác, chế độ độc tài quân sự được thiết lập.

14/7/1789 đến 10/8/1792

(Chế độ quân chủ lập hiến)

- Nhân dân Pari phá ngục Baxti

- 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

- 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

10/8/1792 đến 2/6/1793

(Bước đầu của nền cộng hòa)

- Nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa

- Vua Lu-i XVI bị tử hình

2/6/1793 đến 27/7/1794

(Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-banh - Đỉnh cao của cách mạng)

- Phái Giacobanh thực hiến nhiều chính sách tiến bộ

• Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.

• Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân

• Ban hành tổng động viên.

- Đẩy lùi nạn ngoại xâm

27/7/1794 đến 9/11/1799

(Thời kỳ thoái trào cách mạng)

- Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ. Chế dộ Đốc chính được hình thành.

- Đảo chính của Na-pô-lê-ông Bô-na-pác, chế độ độc tài quân sự được thiết lập.

* Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng vì:

Chính quyền Giacôbanh đã đưa ra những biện pháp tiến bộ, hiệu quả:

- Giải quyết ruộng đất và tiền lương, động viên mọi người tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp

- Ban hành lệnh tổng động viên toàn quốc, xoá bỏ các nghĩa vụ phong kiến…

- Ban hành luật giá tối đa chống nạn đầu cơ tích trữ, ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân.

Nhờ các chính sách của mình, phái Giacobanh đã: Dập tắt được các cuộc nổi loạn; Đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới; Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

⇒ Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Bài 3 trang 158 Sử 10 Bài 31 ngắn nhất: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp:

- Hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: lật đổ chế độ phong kiến, thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, xóa bỏ những cản trở sự phát triển của công thương nghiệp,tạo điều kiện cho CNTB phát triển.

- Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình của cách mạng.

- Mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 31

Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Pháp cuối thế kỷ XVIII là giữa

A, Nông dân với quý tộc phong kiến và tăng lữ.

B, Đẳng cấp thứ 3 với đẳng cấp quý tộc và tăng lữ.

C, Tư sản với quý tộc phong kiến.

D, Công nhân với giai cấp tư sản.

Câu 2. Cuối thế kỷ XVIII xã hội Pháp được chia thành những đẳng cấp nào?

A, Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.

B, Nông nhân, tăng lữ, quý tộc.

C, Nông dân, quý tộc, tư sản.

D, Công nhân, nông dân, tăng lữ.

Câu 3. Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp năm 1789?

A, Vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp.

B, Đẳng cấp III tuyên bố là Quốc hội.

C, Vua và quý tộc tập trung đại bác ở ngục Baxti.

D, Quần chúng nhân dân tấn công ngục Baxti và giành thắng lợi.

Câu 4. Trào lưu Triết học Ánh sáng có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội và cuộc cách mạng Pháp thế kỷ XVIII?

A, Là những tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản Pháp.

B, Thể hiện tư tưởng dân chủ tư sản, phê phán chế độ phong kiến lạc hậu với những giáo lý lỗi thời.

C, Thể hiện cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phản ảnh các mâu thuẫn xã hội đương thời, dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.

D, Không chỉ phê phán chế độ phong kiến, mà còn đề xuất việc xây dựng một xã hội mới, nên tác động mạnh tới các tầng lớp trong đẳng cấp thứ 3.     .

Câu 5. Trong cách mạng tư sản Pháp, Phái tư sản tài chính cầm quyền trong khoảng thời gian nào?

A, 14/7/1789  đến 10/8/1792.

B, 10/8/1792 đến 2/6/1793.

C, 2/6/1793 đến 27/7/1794.

D, 27/7/1794 đến 9/11/1799.

Câu 6. Trong cách mạng tư sản Pháp, Phái Gia-cô-banh cầm quyền trong khoảng thời gian nào?

A, 14/7/1789 đến 10/8/1792.

B, 10/8/1792 đến 2/6/1793.

C, 2/6/1793 đến 27/7/1794.

D, 27/7/1794 đến 9/11/1799.

Câu 7. Nền cộng hòa thứ nhất của Pháp được thiết lập vào ngày nào?

A, Ngày 21/9/1792.

B, Ngày 21/9/1790.

C, Ngày 21/9/1791.

D, Ngày 21/9/1793.

Câu 8. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp được công bố vào thời gian nào?

A, Tháng 8/1789.

B, Tháng 8/1790.

C, Tháng 8/1791.

D, Tháng 8/1792.

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp liên quan đến vấn đề gì?

A, Tôn giáo.

B, Tài chính.

C, Ruộng đất.

D, Chính trị.

Câu 10. Sau khi cách mạng bùng nổ, chính quyền mới thành lập nằm trong tay ai?

A, Tư sản công thương.

B, Tư sản ruộng đất.

C, Đại tư sản tài chính.

D, Đại tư sản quân sự .

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web